Etyczny kodeks

Kodeks Etyki Pracowników Textilomanie sro

I. Niniejszy Kodeks Etyki został wydany przez Textilomanie jako Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2017, jako wydzielona część regulaminu pracy Textilomanie zgodnie z § 306 Kodeksu Pracy i obowiązuje wszystkich pracowników Textilomanie.

II. Niniejszy Kodeks Etyki reguluje w szczególności zasady postępowania i postępowania pracowników wobec klientów, współpracowników, dostawców, osób trzecich oraz pomiędzy współpracownikami, w związku z odpowiednimi normami prawnymi, moralnymi i etycznymi postępowania w firmie oraz w praktyce biznesowej.

III. Naruszenie obowiązków i zasad określonych w niniejszym Kodeksie Etyki będzie rozumiane jako naruszenie przez pracownika obowiązków służbowych ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z odpowiedniego stosunku pracy. Może to prowadzić do rozwiązania stosunku pracy.

IV. Osoby trzecie mają prawo do powiadomienia Textilomanie o naruszeniach obowiązków lub zasad wynikających z niniejszego Kodeksu Etyki oraz mają prawo do otrzymania odpowiedzi od Textilomanie na każdą reklamację, w tym wszelkie podjęte działania. Textilomanie nie jest jednak uprawniona do ujawniania jakichkolwiek informacji, które mogłyby naruszać prawa pracowników lub osób trzecich, w szczególności w celu ochrony ich honoru, osobowości, prywatności, reputacji, tajemnic handlowych, informacji poufnych itp.

V. Naruszenie obowiązków lub zasad wynikających z niniejszego Kodeksu Etyki ustanawia jedynie odpowiedzialność konkretnego pracownika wobec Textilomanie i samo w sobie nie oznacza jakiejkolwiek odpowiedzialności Textilomanie lub konkretnego pracownika wobec osób lub organów trzecich.

VI. Niniejszy Kodeks Etyki wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. i obowiązuje przez okres 10 lat. 

VII. Niniejszy Kodeks Etyki zostanie opublikowany wszelkimi stosownymi środkami, aby: 

      (i) wszyscy pracownicy Textilomanie zostali z nim zaznajomieni; 

      (ii) była dostępna dla partnerów biznesowych i klientów Textilomanie oraz osób trzecich. 

VIII. Niniejszy Kodeks Etyki brzmi:

1) Podstawowe zasady, na których opiera się Kodeks Etyki Tekstylomanii: 

Pracownik zobowiązuje się do przestrzegania w szczególności odpowiedniego porządku prawnego, wewnętrznych regulacji Tetilomanii, ogólnych zasad dobrego postępowania oraz niniejszego Kodeksu Etyki. 

Podstawowe wartości firmy i jej pracowników to: 

  • profesjonalizm 
  • bezstronność
  • podejście proklienckie 
  • niezawodność 
  • szybkość i wydajność
  • lojalność 
  • wzajemny szacunek i wsparcie. 

W kontaktach z klientami i osobami trzecimi pracownik działa w imieniu firmy, broni jej interesów i reputacji. Zachowuje również poufność wszystkich wrażliwych informacji i spraw wewnętrznych firmy.

Pracownik postępuje zgodnie z poleceniami przedstawicieli firmy i niezwłocznie informuje ich o wszelkich niestandardowych sytuacjach po stronie klienta, dostawcy lub osoby trzeciej.

2) Ochrona majątku Textilomania

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za ochronę majątku Textilomania. Aktywa firmy stanowią aktywa materialne, takie jak sprzęt i obiekty, towary, fundusze, własność intelektualna, tajemnice handlowe i informacje poufne. Aby mienie firmy było chronione, musi być odpowiednio strzeżone. Każdy na swoim stanowisku uczestniczy we właściwy sposób w bezpieczeństwie i ochronie mienia. Na przykład nikt spoza Textilomanie nie może mieć dostępu do firmowych komputerów czy dokumentów. Pracownicy są również zobowiązani do zapewnienia, że ​​wszystkie dokumenty firmy są nabywane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi i firmowymi.

3) Wykorzystanie zasobów 

Zasoby Textilomanie, takie jak gotówka, siła robocza, oprogramowanie, samochody i sprzęt mogą być wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia normalnej działalności Textilomanie.

4) Public relations i media 

Oficjalne wypowiedzi publiczne Textilomanie są przekazywane wyłącznie za pośrednictwem przedstawicieli public relations. Bez uprzedniej zgody poszczególni pracownicy nie powinni odpowiadać w imieniu lub w imieniu Textilomanie na żadnym publicznym forum i mediach, w tym w Internecie.

 5) Ochrona danych osobowych

Textilomanie przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych. Gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do celów zgodnych z prawem, w niezbędnym zakresie. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na organizacyjne i techniczne zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

 6) Zakaz wykorzystywania informacji poufnych

Pracownicy mogą czasami mieć kontakt z informacjami, które dotyczą Textilomanie lub jej działalności biznesowej i które nie są publicznie dostępne (np. informacje o dostawcach, strategie biznesowe). Te tak zwane „informacje wewnętrzne” nigdy nie mogą być wykorzystywane w nieautoryzowany sposób. Pracownicy są również zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji i nie mogą zawierać żadnych formalnych ani nieformalnych umów z konkurentami.

 7) Konflikt interesów

Każdy pracownik musi unikać konfliktu własnych interesów prywatnych lub interesów osób mu bliskich z interesami Textilomanie, które mogą powstać w kontaktach z partnerami biznesowymi, pracownikami lub stroną trzecią. Jeżeli pracownik jest w stanie wpłynąć na sytuację biznesową dostawcy lub klienta, musi ujawnić swojemu przełożonemu wszelkie interesy finansowe, własnościowe lub inne mające wpływ (np. członek rodziny lub bliski przyjaciel), które dotyczą pracownika w tym zakresie. Bez pisemnej zgody dyrektora zarządzającego nie nawiąże on stosunku przełożonego, stosunku pracy ani stosunku pracy z pracownikiem, którego działalność zarobkowa jest tożsama z przedmiotem działalności pracodawcy.

 8) Darowizny i nagrody – środki antykorupcyjne

W każdych okolicznościach należy zapewnić, że transakcje biznesowe (w tym kontakty z klientami) odbywają się całkowicie niezależnie i nie mają na nie wpływu interesy inne niż interesy Textilomanie. Pracownikowi nie wolno wręczać ani przyjmować prezentów, prowizji, pożyczek, wakacji, udziału w imprezach sportowych lub towarzyskich ani żadnych innych okazów przychylności, których wartość godziwa przekracza 360 zl w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści dla siebie lub osoby trzeciej i na koszt Textilomanie. Pracownikowi nie wolno nigdy przyjmować ani oferować prezentu pieniężnego w powyższym celu. Pracownik, któremu zaoferowano prezent przekraczający te limity, musi zgłosić to swojemu przełożonemu. Wszelkie wyjątki od tych ograniczeń i zasad muszą zostać wcześniej zatwierdzone przez przełożonego.

 9) Zakaz dyskryminacji

Godność, uczynność i wzajemny szacunek są podstawą naszych wzajemnych stosunków i relacji z osobami trzecimi, a zwłaszcza z klientami. Całkowicie odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji między pracownikami oraz dyskryminację klientów lub osób trzecich ze względu na różnice rasowe, płciowe, wiekowe, narodowościowe, etniczne, poglądy polityczne, orientację seksualną, religię, pochodzenie społeczne lub niekompetencję. Od pracowników oczekuje się wzajemnego szacunku i współpracy.

 10) Zdrowie i bezpieczeństwo

Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do niezwłocznego zgłaszania stwierdzonych uchybień.

 11) Kontakt w sprawie pytań dotyczących Kodeksu Etyki

Bezpośredni przełożony pracownika odpowiada za pytania dotyczące Kodeksu Etyki lub zgłaszanie naruszeń. Inną opcją jest kontakt z autoryzowanym przedstawicielem kierownictwa Textilomanie. Pytania i skargi ze względu na ich charakter mogą być traktowane jako ściśle poufne.