REGULAMIN

Textilomanie s.r.o., nr identyfikacyjny: 04788494, nr akt: C 91898, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Brnie, siedziba: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

(zwane dalej"Ogólnymi warunkamihandlowymi" lub"OWH")

 1. DEFINICJA TERMINÓW

"Sklep internetowy" w niniejszych Ogólnych Warunkach oznacza sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem Witryny.

"Kupujący" w niniejszych Ogólnych Warunkach jest zbiorczym terminem oznaczającym Konsumenta i Przedsiębiorcę.

"Kodeks cywilny" w niniejszych OWH oznacza ustawę nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

"Przedsiębiorca" w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych zgodnie z Art. § 420 Kodeksu cywilnego oznacza takiego klienta sklepu internetowego Sprzedawcy, który samodzielnie prowadzi na własny rachunek i odpowiedzialność działalność zarobkową w zakresie handlu lub podobnych środków z zamiarem wykonywania jej stale w celach zarobkowych, a także takiego klienta sklepu internetowego Sprzedawcy, który zawiera ze Sprzedawcą umowy związane z własną działalnością gospodarczą, wytwórczą lub podobną albo w ramach samodzielnego wykonywania wolnego zawodu, lub osobę, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu § 420 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli Kupujący poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny, przyjmuje do wiadomości, że mają do niego zastosowanie zasady określone w OWU dla przedsiębiorców (dalej również jako"Kupujący - Przedsiębiorca")

"Sprzedający" w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych oznacza Textilomanie s.r.o., spółkę handlową, nr identyfikacyjny: 04788494, nr akt: C 91898, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Brnie, siedziba: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, która jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 420 kodeksu cywilnego lub, w zależności od przypadku, inną osobą prawną, z którą Sprzedający jest powiązany finansowo.

"Kontrahent" w niniejszych OWU oznacza Sprzedającego z jednej strony i Kupującego z drugiej strony.

"Konsument" w niniejszych Ogólnych Warunkach oznacza każdą osobę, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu zawiera umowę ze Sprzedawcą lub w inny sposób dokonuje transakcji ze Sprzedawcą i jest jednocześnie klientem sklepu internetowego Sprzedawcy. W razie wątpliwości w zakresie interpretacji pojęcia "Konsument" stosuje się odpowiednio wykładnię tego pojęcia zgodnie z przepisami § 419 Kodeksu cywilnego (dalej także jako"Kupujący - Konsument")

"Administrator" w Artykule XI niniejszych Ogólnych Warunków oznacza Sprzedającego.

"Strona internetowa" w niniejszych Ogólnych Warunkach oznacza stronę internetową https://www.przytulnemieszkanie.pl

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują w szczególności wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego w zakresie sprzedaży i zakupu towarów od Sprzedającego na rzecz Kupującego oraz, zgodnie z postanowieniami § 1751 (1) Kodeksu cywilnego, również ich wzajemne prawa i obowiązki wynikające z umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (zwanej dalej"Umową kupna" lub"Umową").

 2. Jeśli Kupujący będzie korzystał również z innych usług świadczonych przez Sprzedającego, które podlegają specjalnym warunkom Sprzedającego, odpowiednie specjalne warunki będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami dla takich usług.

 3. Akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków przez Kupującego jest warunkiem zawierania umów ze Sprzedającym, w szczególności za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość drogą elektroniczną i/lub sklepu internetowego oraz założenia konta użytkownika Kupującego na Stronie Internetowej Sprzedającego. Zakładając konto użytkownika w e-sklepie, wysyłając formularz zamówienia do Sprzedającego i/lub w inny podobny sposób składając ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym, Kupujący wyraża bezwarunkową zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a jednocześnie udziela Sprzedającemu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu art. XI niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Kupujący nie może zawierać umów ze Sprzedawcą ani tworzyć konta użytkownika w Serwisie bez wyrażenia zgody na niniejsze Ogólne Warunki.

 4. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH, które stanowią integralną część informacji przedumownych zawartych w Artykule III, Polityką Reklamacji, Polityką Prywatności oraz warunkami opcji "Metody Dostawy i Płatności", oraz że wyraźnie wyraża na nie zgodę w wersji obowiązującej i skutecznej w momencie wysłania zamówienia.

 1. UMOWA KUPNA

 1. Składając zamówienie na towary za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i/lub na Stronie Internetowej Sprzedającego, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, że wyraża na nie zgodę oraz że miał możliwość zapoznania się z nimi z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem zamówienia.

 2. Konto użytkownika.Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej w Witrynie, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika Kupujący może składać zamówienia na towary (zwane dalej"kontem użytkownika").

 3. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towary, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

 4. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

 5. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika i nabywanie towarów po ewentualnie obniżonych cenach dla osób trzecich.
 6. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Kupującego zobowiązań wynikających z Umowy kupna (w tym niniejszych Ogólnych warunków).

 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 8. Jeśli pozwala na to interfejs internetowy sklepu, możliwe jest również zamawianie towarów bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

 9. Wszystkie oferty i prezentacje towarów zamieszczone w interfejsie internetowym e-sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych towarów. Stosunek umowny między Sprzedającym a Kupującym powstaje w momencie dostarczenia wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia Kupującego (akceptacja), która została wysłana przez Sprzedającego pocztą elektroniczną do Kupującego na jego adres e-mail podany w zamówieniu. Sprzedający i Kupujący niniejszym wyraźnie wyłączają zastosowanie § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego do ich stosunku umownego.

 10. Kupujący podejmuje poszczególne czynności techniczne w ramach sklepu internetowego w celu zawarcia umowy, w pierwszej kolejności umieszczając żądane świadczenie (towar) w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził w zamówieniu, przy czym Kupujący ma możliwość wykrycia i poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych przed złożeniem zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych przy zamawianiu towarów. W związku z tym dane podane w zamówieniu Sprzedający uznaje za prawidłowe.

 11. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu jego otrzymanie pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostanie zapisana w elektronicznym archiwum Sprzedającego. Potwierdzenie to lub jego brak nie ma jednak wpływu na zawarcie umowy.

 12. Wynikająca z tego umowa może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie za zgodą stron zgodnie z niniejszymi OWH lub z przyczyn prawnych.

 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty Kupującego w postaci złożonego zamówienia towaru Sprzedającego lub jego części i jednostronnego jej odrzucenia, w szczególności w przypadku, gdy towar zamówiony przez Kupującego nie jest już produkowany lub dostarczany, nie jest już dostępny, lub cena dostawcy danego towaru uległa istotnej zmianie, lub cena towaru zamówionego przez Kupującego uległa istotnej zmianie i/lub wystąpił błąd lub pomyłka w wycenie, identyfikacji i opisie towaru i/lub błąd lub pomyłka w publikacji ceny na Stronie Internetowej Sprzedającego, niezależnie od przyczyny.wystąpił błąd lub pomyłka w wycenie, identyfikacji i opisie towarów i/lub błąd lub pomyłka w publikacji ceny na Stronie Internetowej Sprzedającego, niezależnie od przyczyny. Sprzedający powiadomi Kupującego o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu. Jeśli Kupujący zapłacił część lub całość ceny zakupu za zamówiony towar przed zawarciem umowy, kwota ta zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego zapłacono cenę zakupu, w przypadku nieprzyjęcia jego zamówienia przez Sprzedawcę.

 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Umowy kupna w przypadku nadużycia danych osobowych, nadużycia kart kredytowych itp. lub z powodu interwencji organu administracyjnego lub sądowego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Ponadto Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy kupna w przypadku nieuprawnionego wykorzystania bonu rabatowego lub podobnego bonu z naruszeniem jego warunków, w szczególności w przypadkach, gdy: a) bon rabatowy jest wykorzystywany na towary inne niż te, na które był przeznaczony; b) bon rabatowy jest wykorzystywany w połączeniu z innym rabatem, nawet jeśli dodanie tych rabatów nie zostało wyraźnie zabronione; c) Sprzedający stwierdzi, że bon rabatowy został już wykorzystany. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w powyższych przypadkach umowa kupna-sprzedaży nie może zostać ważnie zawarta, a także przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia, między innymi, roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

 15. Sprzedający jest zawsze uprawniony, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, kwota ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), do poproszenia Kupującego o dodatkowe potwierdzenie jego zamówienia (na przykład na piśmie pocztą elektroniczną lub telefonicznie) przed wysłaniem wiadomości e-mail z potwierdzeniem do Kupującego.

 16. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy kupna-sprzedaży. Koszty ponoszone przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący.

 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności do zamówionego towaru w rozumieniu § 2132 kodeksu cywilnego, w wyniku czego Kupujący staje się właścicielem towaru tylko poprzez pełną zapłatę ceny zakupu zgodnie z umową kupna. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego, będącego konsumentem, w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub bezpośrednio od Sprzedającego lub innej osoby. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego będącego przedsiębiorcą w momencie przekazania towaru przez Sprzedającego lub inną osobę Kupującemu lub pierwszemu przewoźnikowi. Ten sam skutek przejścia ryzyka uszkodzenia towaru, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, ma zastosowanie również wtedy, gdy Kupujący nie objął towaru w posiadanie, mimo że Sprzedawca, przewoźnik lub inna osoba zezwoliła mu na dysponowanie nim. Uszkodzenie towaru, które nastąpiło po przejściu ryzyka uszkodzenia towaru na Kupującego, nie ma wpływu na zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu, chyba że Sprzedający spowodował szkodę, naruszając swoje zobowiązanie.

 18. Jeżeli wraz z towarem Kupujący otrzymuje od Sprzedającego bezpłatną korzyść promocyjną, taką jak bonus lub upominek, odpowiednia umowa upominkowa między Sprzedającym a Kupującym jest zawierana pod warunkiem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna towarów, w związku z którą Kupujący otrzymał upominek lub bezpłatny bonus, odpowiednia umowa upominkowa przestaje obowiązywać, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu upominku lub innego bezpłatnego bonusu przekazanego wraz z towarem z umowy kupna.

 19. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 1. CENA ZA TOWARY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów podane na Stronie Internetowej są cenami umownymi i obowiązują dla danego zamówienia w chwili jego złożenia przez Kupującego. Ceny w podsumowaniach i ofertach na Stronie Internetowej są podawane zarówno bez podatku VAT, jak i z podatkiem VAT, a ceny zawierają również wszystkie inne podatki i opłaty, z wyjątkiem transportu i wszelkich opłat za wybraną metodę płatności. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu internetowego. Postanowienie to nie ogranicza możliwości Sprzedającego do sprzedaży towarów na indywidualnie uzgodnionych warunkach cenowych.

 2. Do ceny zakupu zostanie doliczony podatek VAT według ustawowej stawki.

 3. Opłata za towar wysłany pocztą lub przesyłką kurierską zostanie naliczona zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na Stronie Internetowej w sekcji Dostawa i metody płatności, https://www.przytulnemieszkanie.pl/formy-platnosci-i-dostawa/.

 4. W przypadku przesyłek ciężkich i wielkogabarytowych cena zostanie ustalona zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika i zostanie uzgodniona przez Kupującego.

 5. Kupujący może zapłacić Sprzedającemu cenę towaru wynikającą z Umowy kupna oraz opłatę transportową zgodnie z wyborem dokonanym w zamówieniu w następujący sposób:

 

 1. Płatność z góry przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego 2200968963/2010. W przypadku płatności przelewem bankowym z góry, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę zaliczkową, na podstawie której Kupujący zapłaci cenę w całości. Jeżeli towary są wysyłane pocztą lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej, nie zostaną naliczone żadne opłaty za fracht, i/lub
 2. Za pobraniem w miejscu określonym przez Kupującego w zamówieniu, i/lub
 3. Płatność "Twisto Pay" jest realizowana przez Twisto payments a.s., nr identyfikacyjny: 01615165, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, wkładka 19085, z siedzibą pod adresem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praga 1, na podstawie faktury Twisto, poprzez cesję roszczenia o płatność z przedłużonym terminem płatności na rzecz Twisto payments a.s., zgodnie z warunkami określonymi w "Ogólnych warunkach dla klientów usługi "TWISTO"". W przypadku, gdy Kupujący korzysta z usługi "Twisto Pay", za pośrednictwem Sprzedającego i świadczonej przez Twisto payments a.s., Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia płatności (tj. całkowitej ceny zakupu i kosztów wysyłki) w ciągu 14 dni od daty dostawy towaru. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje poprzez wypełnienie zamówienia przez Kupującego, przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego (poprzez pisemne potwierdzenie e-mailem) oraz dokonanie przez Kupującego płatności za zamówiony towar lub skorzystanie z usługi "Twisto". Kupujący zgadza się, że wybierając usługę Twisto Pay w koszyku Sprzedawcy i po późniejszym zatwierdzeniu płatności przez Twisto, Kupujący akceptuje "Ogólne warunki dla klientów TWISTO", i/lub
 4. Alternatywnie, za pośrednictwem innych metod/opcji płatności określonych w momencie zawarcia umowy na Stronie internetowej - sklepie internetowym Sprzedawcy.
 1. W przypadku płatności za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze zamówionych towarów.

 2. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie Umowy sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy - fakturę Sprzedający wystawi Kupującemu po dokonaniu zapłaty ceny towaru i wyśle wraz z dostarczonym towarem.

 3. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.

 4. Jeżeli płatność dokonana przez Kupującego na rzecz Sprzedającego spełnia warunki podlegania rejestracji sprzedaży zgodnie z ustawą nr 112/2016 Dz: "Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin".

 5. W przypadku zwłoki którejkolwiek ze Stron w zapłacie jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy, druga Strona będzie uprawniona do żądania odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, niniejszym ustala się karę umowną w wysokości 0,1% niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania zobowiązania pieniężnego.

 6. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionego towaru w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym Sprzedający, przewoźnik lub inna osoba umożliwiła mu to, lub jeżeli odmówi odbioru towaru bez podania przyczyny, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny zakupu towaru.

 7. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez zbędnej zwłoki w przypadku opóźnienia w zapłacie ceny zakupu przez Kupującego przez okres dłuższy niż 10 dni, a w szczególności w przypadku naruszenia innych zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy, niniejszych OWH i/lub przepisów prawa.

 8. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wpływa na prawo Sprzedającego do odszkodowania za poniesione szkody.

 9. Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że ostateczne ceny produktów są podawane po zaokrągleniu do pełnych koron zgodnie z odpowiednimi przepisami, więc w określonych sytuacjach może wystąpić niewielkie odchylenie od ostatecznej sumy wszystkich zakupionych produktów od podanej ceny zakupu, co wynika z zaokrąglenia do pełnych koron. Szczegółowy podział ceny zakupu, w tym grosze, jest zawsze podawany w koszyku Kupującego.

 10. Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów przy określonej liczbie sztuk towarów promocyjnych lub przez określony czas. Cena pierwotna oznacza cenę towaru/usługi, po której Sprzedawca oferował dany towar/usługę bez uwzględnienia ewentualnych bonusów, akcji marketingowych promujących sprzedaż i innych promocji rabatowych w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę lub cenę niewiążąco zalecaną przez producenta lub dystrybutora, przy czym zawsze wyświetlana będzie cena, która lepiej odzwierciedla poziom cen produktu na rynku.

 11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić przypadki, w których umowa między Sprzedającym a Kupującym nie zostanie zawarta, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący zamówi towary po cenie opublikowanej przez pomyłkę lub błąd z powodu błędu Sprzedającego i / lub z jakiegokolwiek innego powodu, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. IX niniejszych OWH, nawet po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej jego zamówienie. W takim przypadku Sprzedający poinformuje Kupującego o takim fakcie. Przykłady przypadków, w których może wystąpić nieprawidłowo opublikowana cena, są w szczególności następujące: a) cena towarów jest nieprawidłowa na pierwszy rzut oka (np. nie uwzględnia ceny zakupu); b) cena towarów jest zawyżona lub brakuje jednej lub więcej cyfr; c) rabat na towary przekracza 50%, przy czym towary nie są częścią specjalnej kampanii marketingowej lub wydarzenia sprzedażowego oznaczonego specjalnym symbolem itp. Sprzedający zwraca uwagę na fakt, że system informatyczny Sprzedającego może automatycznie wskazywać, że towary są przecenione lub objęte wyprzedażą itp. W przypadku wątpliwości, czy towar jest rzeczywiście przeceniony lub czy w cenie towaru występuje oczywista omyłka, Kupujący zobowiązany jest zatem skontaktować się ze Sprzedawcą i zweryfikować informację o prawidłowości ceny.

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawy zamówionych towarów będą realizowane w możliwie najkrótszym terminie w zależności od ich dostępności i możliwości operacyjnych. Miejsce odbioru ustalane jest na podstawie zamówienia Kupującego. Maksymalny termin dostawy towaru wynosi 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia zapłaty ceny zakupu, jeżeli ma być ona zapłacona przed dostawą towaru. Jeżeli okoliczności wskazują, że termin ten nie zostanie dotrzymany, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przed upływem tego terminu.

 2. Dostawa na adres docelowy jest realizowana przez Sprzedawcę jedną z metod wybranych przez Sprzedawcę.

 3. Przesyłka z zamówionym towarem zawiera oryginalny paragon fiskalny, instrukcję użytkowania towaru oraz kartę gwarancyjną (jeśli została wydana).

 4. Zamówiony towar może być dostarczony przesyłką kurierską zgodnie z wyborem Kupującego dokonanym w zamówieniu.

 5. Sprzedający i Kupujący mogą również uzgodnić inny sposób transportu niż określony w niniejszych Ogólnych Warunkach, w którym to przypadku Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

 6. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w jego zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia niezbędnych kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub niezbędnych kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

 7. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

 8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wysyłka zamówionych towarów miałaby nastąpić w kilku przesyłkach/etapach, Kupujący i Sprzedający uzgadniają, że poszczególne przesyłki będą traktowane jako częściowe umowy sprzedaży, a ich zawarcie nastąpi w sposób przewidziany w art. 2 niniejszych OWH, w odniesieniu do każdej przesyłki, tj. Sprzedający potwierdzi Kupującemu otrzymanie (przyjęcie) każdej częściowej części zamówienia, na adres e-mail podany na koncie osobistym lub w zamówieniu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zawarcie jednej częściowej umowy sprzedaży (w odniesieniu do części jego zamówienia) nie uprawnia go do zawierania kolejnych częściowych umów sprzedaży w odniesieniu do pozostałych części jego zamówienia. W przypadku dostawy zamówionych towarów w częściach i zawarcia częściowych umów kupna, koszty usług związanych z dostawą towarów w odniesieniu do całego zamówienia (na przykład koszty wysyłki lub koszty za pobraniem) są przypisywane i obciążane w całości pierwszą zawartą umową częściową, w wysokości uzgodnionej przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego podczas składania zamówienia. Uprawnienie Sprzedającego do zwrotu kosztów usług dostawy wygasa (a Sprzedający zwróci takie koszty, jeśli zostały one zapłacone przez Kupującego) tylko wtedy, gdy nastąpi ważne anulowanie wszystkich zawartych umów cząstkowych w ramach jednego zamówienia i jednocześnie (jeśli ma to zastosowanie) Sprzedający poinformował Kupującego, że wszystkie części zamówienia, które nie zostały jeszcze zaakceptowane, nie będą już (z jakiegokolwiek powodu) akceptowane. W przypadku płatności za towary za pobraniem, prawo do zapłaty kosztów usług związanych z dostawą towarów z zamówienia wygasa również z chwilą nieprzyjęcia towarów z pierwszej zawartej częściowej umowy kupna.

 9. Terminy dostaw ulegają wydłużeniu w przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się z umowy tymczasowo lub na stałe z powodu siły wyższej, takiej jak nadzwyczajna, nieprzewidywalna i nieunikniona przeszkoda powstała niezależnie od jego woli, w tym skutki pandemii lub wojny i wszelkich podobnych konfliktów. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku wystąpienia takich okoliczności w odniesieniu do dostawców i podwykonawców Sprzedającego lub w przypadku wystąpienia przestoju operacyjnego Sprzedającego. Powyższe ma również zastosowanie do okoliczności, które w przypadku spełnienia powyższych warunków uniemożliwiłyby Sprzedającemu wykonanie świadczenia na rzecz Kupującego.

 10. Zgoda stron na dostarczenie towarów w terminie późniejszym niż uzgodniony w umowie nie ma wpływu na pierwotny termin płatności.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący-Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w przedłużonym terminie 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym on lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odebrała dostawę towarów (w przypadku umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, ma on prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym on lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odebrała ostatnią dostawę towarów). Rezygnacja musi zostać wysłana do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu.

 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie można odstąpić m.in. od umowy o dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub na jego osobę, umowy o dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, które, od umowy o dostarczenie towaru, który po dostarczeniu został w sposób nieodwracalny zmieszany z innym towarem, od umowy o dostarczenie towaru w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i którego po wyjęciu z opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych oraz od umowy o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swoim odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnej czynności prawnej (na przykład pismo wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem lub pocztą elektroniczną na adres info@przytulnemieszkanie.pl). Konsument może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy (jednak nie jest to obowiązkiem Konsumenta), w którym to przypadku Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdzi Konsumentowi w formie tekstowej jego otrzymanie.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem odpowiedniego terminu.

 5. Konsument przyjmuje do wiadomości, że nie może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych prawem, na przykład w przypadku:

 1. umów dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub jego osoby,
 2. umów o świadczenie usług, które Sprzedawca wykonał za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. umowa o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli Sprzedającego i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
 4. umów dostawy towarów łatwo psujących się i towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie;
 5. napraw lub konserwacji wykonywanych w miejscu wskazanym przez Kupującego na jego żądanie; nie ma to jednak zastosowania w przypadku późniejszych napraw innych niż żądane lub dostawy części zamiennych innych niż żądane;
 6. umowa o dostarczanie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych;
 1. Kupujący-Konsument przyjmuje do wiadomości, że jeżeli Sprzedawca przekazuje Kupującemu-Konsumentowi bezpłatny bonus lub prezent wraz z towarem, odpowiednia umowa prezentu między Konsumentem a Kupującym zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zakupu towaru, w związku z którym przekazano Konsumentowi prezent lub bezpłatny bonus, dana umowa prezentu przestaje obowiązywać, a Konsument jest zobowiązany do zwrotu prezentu lub innego bezpłatnego bonusu przekazanego Sprzedawcy wraz z towarem z umowy zakupu.

 2. Jeżeli Kupujący - Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy, w ten sam sposób, wszystkie otrzymane od niego na podstawie umowy środki pieniężne, w tym koszty dostawy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi środki otrzymane w inny sposób tylko wtedy, gdy Konsument wyraził na to zgodę i nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia oferowanemu przez Sprzedawcę.

 3. Kupujący - Konsument ma obowiązek zwrócić towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący - Konsument odeśle towar Sprzedającemu przed upływem 14 dni. W przypadku odstąpienia przez Kupującego - Konsumenta od umowy sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu - Konsumentowi otrzymanych środków, zanim Kupujący - Konsument nie dostarczy Sprzedającemu towaru lub nie udowodni, że towar został prawidłowo i ostatecznie dostarczony Sprzedającemu.

 4. Kupujący - Konsument niniejszym przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1820 (1) (g). Kodeksu cywilnego, ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru w ramach odstąpienia od umowy z powrotem do Sprzedającego.

 5. Kupujący-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z jego charakterem i właściwościami, w tym funkcjonalnością.

 6. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie towaru z roszczeniem Kupującego - Konsumenta o zwrot ceny zakupu.
 1. Sprzedawca informuje Kupującego - Konsumenta, że powyższe prawo do odstąpienia od umowy nie może być rozumiane jako możliwość bezpłatnego wypożyczenia towaru i jego zwrotu po upływie 30 dni. Kupujący - Konsument ma prawo obchodzić się z towarem wyłącznie w sposób konieczny do zapoznania się z jego charakterem, właściwościami i funkcjonalnością. Jeżeli Kupujący-konsument będzie obchodził się z towarem z naruszeniem poprzedniego zdania, w wyniku czego zwrócony towar zostanie uszkodzony, zużyty, zużyty, Kupujący-konsument będzie odpowiedzialny za utratę wartości zwróconego towaru, a Sprzedający może potrącić, zgodnie z niniejszym artykułem VIII, ustęp 5), swoje roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną tym z roszczeniem Kupującego-konsumenta o zwrot ceny zakupu towaru.
 1. Kupujący - Konsument nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług, którą Sprzedawca wykonał za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego - Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od umowy i/lub jej części, ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 2001 Kodeksu cywilnego, w szczególności w przypadkach, gdy:

 1. zamówione towary nie są już dostępne w magazynie Sprzedającego, i/lub
 2. zamówione towary nie są już produkowane, i/lub
 3. zamówione towary nie są już dostarczane do Sprzedającego, i/lub
 4. cena zamówionych towarów uległa znacznej zmianie w stosunku do uzgodnionej ceny zakupu zgodnie z zamówieniem, i/lub
 5. wystąpił błąd i/lub błąd administracyjny i/lub techniczny w ofercie, identyfikacji, opisie towarów i/lub błędna lub w inny sposób nieprawidłowa publikacja ceny towarów na stronie internetowej Sprzedającego, i/lub
 6. Kupujący zalega z zapłatą ceny zakupu towarów przez okres dłuższy niż 14 dni, i/lub
 7. Kupujący zwleka z odbiorem zamówionych towarów w terminie dziesięciu (10) dni od dnia, w którym Sprzedający, przewoźnik lub inna osoba może odebrać dostawę, i/lub
 8. Sprzedający ma powody podejrzewać, że Kupujący podał błędne, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje w zamówieniu towarów.
 9. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym - Przedsiębiorcą bez podania przyczyny w każdym czasie do momentu odbioru towaru przez Przedsiębiorcę, w którym to przypadku Sprzedający zwróci Przedsiębiorcy cenę zakupu bez zbędnej zwłoki oraz na rachunek bankowy, z którego cena zakupu została zapłacona.
 1. W przypadkach, w których Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie do momentu przejęcia towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki i w gotówce na konto wskazane przez Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy lub jej części w przypadkach przewidzianych prawem.
 1. JAKOŚĆ PRZY ODBIORZE I PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA

 1. Prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 i §§ 2161-2174b.

 2. Zgodnie z § 2161 Kodeksu cywilnego, Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za to, że zamówiony przez niego towar w chwili jego odbioru jest wolny od wad, tj. w szczególności, że w chwili odbioru towaru przez Konsumenta towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku uzgodnienia towar ma właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta albo oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter towaru oraz na podstawie reklamy prowadzonej przez Sprzedawcę towar nadaje się do celu, do jakiego Sprzedający określa dla jego zastosowania lub dla którego towary tego rodzaju są zwykle używane, towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzorca, towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę i są zgodne z wymogami prawa. Jednakże różnica w odcieniach kolorów w rzeczywistości i na elektronicznych urządzeniach wyświetlających nie może być uznana za wadę towaru.

 3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego za to, że rzecz w chwili jej otrzymania jest wolna od wad. W szczególności Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że rzecz:

  1. jest zgodny z uzgodnionym opisem, rodzajem i ilością, a także jakością, funkcjonalnością, kompatybilnością, interoperacyjnością i innymi uzgodnionymi cechami,
  2. nadaje się do celu, do którego kupujący go potrzebuje i na który sprzedający wyraził zgodę,
  3. jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji.

 4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że oprócz uzgodnionych cech:

  1. przedmiot jest odpowiedni do celu, w jakim jest zwykle używany, w tym w odniesieniu do praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub branżowych kodeksów postępowania, jeśli nie istnieją normy techniczne,
  2. przedmiot odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom przedmiotów tego samego rodzaju, których Kupujący może racjonalnie oczekiwać, biorąc również pod uwagę publiczne oświadczenia Sprzedającego lub innej osoby w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamy lub etykiety,
  3. przedmiot jest dostarczany wraz z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których Kupujący może racjonalnie oczekiwać; oraz
  4. przedmiot odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorcowi dostarczonemu Kupującemu przez Sprzedającego przed zawarciem umowy.

 5. Powyższy ustęp nie ma zastosowania, jeśli sprzedawca wyraźnie powiadomił kupującego przed zawarciem umowy, że pewna cecha przedmiotu różni się, a kupujący wyraźnie zgodził się na to przy zawieraniu umowy.

 6. Skarga nie jest uzasadniona, zwłaszcza gdy:

  1. wada była obecna w momencie odbioru i uzgodniono zniżkę od ceny zakupu za taką wadę
  2. wada powstała z winy kupującego i została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem, niewłaściwą konserwacją, nadmiernym obciążeniem, ingerencją kupującego lub uszkodzeniem mechanicznym
  3. używanie towarów w warunkach odbiegających od normalnych pod względem temperatury, zapylenia, wilgotności, chemicznych i mechanicznych wpływów środowiska
  4. wada została spowodowana zdarzeniem zewnętrznym pozostającym poza kontrolą sprzedawcy (klęski żywiołowe, siła wyższa, warunki sieci energetycznej)
  5. wartości użytkowe i estetyczne towarów zostały przedwcześnie wyczerpane w wyniku niedbałego użytkowania
  6. chodzi o naturalne właściwości materiałów naturalnych, a nie o wady (wadą towaru nie jest normalna różnica w kolorze lub strukturze materiałów naturalnych lub tekstylnych, powierzchni malowanych, kafelkowych lub olejowanych, typowych cech drewna lub bambusa, w tym zapachu lub niewielkich różnic wymiarowych w tapicerce meblowej w granicach tolerancji).
  7. wada nie pojawia się na towarze nawet po dokładnym profesjonalnym badaniu
  8. w wyniku niewykwalifikowanej interwencji, użycia nieoryginalnych części, zmiany parametrów lub jeśli wada jest spowodowana modyfikacją towarów przez kupującego lub osobę trzecią
  9. wada nie ujawniła się w okresie gwarancyjnym

 7. Wadą nie jest zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem lub, w przypadku rzeczy używanej, zużycie odpowiadające zakresowi jej wcześniejszego użytkowania.

 8. Zgodnie z § 2161 ust. 5 kodeksu cywilnego w odniesieniu do konsumenta, jeżeli wada ujawni się w ciągu 12 miesięcy od odbioru, towar uznaje się za wadliwy w momencie odbioru. Termin ten nie biegnie przez czas, w którym Kupujący nie może korzystać z towaru, jeżeli słusznie zauważył wadę. Kupującemu nie przysługuje prawo do wadliwego wykonania, jeżeli sam spowodował wadę.

 9. Zgodnie z § 2165 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, Kupujący - Konsument jest uprawniony do skorzystania z uprawnień z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w maksymalnym terminie dwudziestu czterech (24)miesięcy od daty jego otrzymania. miesięcy oddaty odbioru, z zastrzeżeniem, że nie ma to zastosowania w przypadku towarów sprzedanych po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, za zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem towaru lub w przypadku towarów używanych za wadę odpowiadającą poziomowi użytkowania lub zużycia, które towar miał w momencie przejęcia przez Konsumenta, jeżeli wynika to z charakteru towaru.

 10. Kupujący - Przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wady, która wystąpi w towarze w okresie maksymalnie dwunastu (12) miesięcy od daty przeniesienia ryzyka szkody na Kupującego - Przedsiębiorcę, nawet jeśli ujawni się ona później, i/lub ewentualnie w okresie wskazanym przez Sprzedającego w opisie towaru w odniesieniu do okresów gwarancji udzielonych przez dostawcę i/lub producenta zakupionego towaru. Nie ma to zastosowania w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu lub w wyniku wady, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem rzeczy, a w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, które rzecz miała w momencie przejęcia przez Kupującego, jeżeli wynika to z charakteru rzeczy.

 11. Sprzedający wyda Kupującemu, nie później niż przy odbiorze towaru, potwierdzenie gwarancji jakości (zwane dalej"Kartą Gwarancyjną") w formie tekstowej. Karta Gwarancyjna musi być napisana jasnym i zrozumiałym językiem. W przypadku, gdy Sprzedający nie wyda Kupującemu Karty Gwarancyjnej, dokument podatkowy - faktura - będzie służył jako Karta Gwarancyjna.

 12. Zgodnie z art. 2169 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz nie ma właściwości określonych w art. 2161 Kodeksu cywilnego, Konsument może żądać jej usunięcia. Według swojego wyboru może on żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady albo naprawy rzeczy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby niewspółmiernie rażących kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę; przy ocenie tej uwzględnia się w szczególności istotność wady, wartość, jaką rzecz miałaby bez wady, oraz to, czy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w inny sposób jest możliwe bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, uwzględniając w szczególności istotność wady oraz wartość, jaką rzecz miałaby bez wady. Postanowienia § 1923, § 2106 i § 2107 kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień wynikających z wadliwego wykonania umowy nie mają tutaj zastosowania.

 13. Zgodnie z § 2171 kodeksu cywilnego Kupujący może zażądać stosownego rabatu lub odstąpić od umowy, jeżeli:

  1. sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z § 2170 (1) i (2),
  2. wada objawia się wielokrotnie,
  3. wada stanowi istotne naruszenie umowy, lub
  4. z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znaczących niedogodności dla kupującego.

 14. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna; uznaje się, że wada nie jest nieistotna. Sekcje 2110 i 2111 nie mają zastosowania. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu rzeczy lub po udowodnieniu przez kupującego, że wysłał rzecz.

 15. Kupujący poinformuje Sprzedającego o wybranym przez siebie uprawnieniu w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli rzecz ma wadę, Kupujący może żądać jej usunięcia. Może on, według swojego wyboru, żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady albo naprawy rzeczy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo niewspółmiernie kosztowne w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę; przy ocenie tego żądania uwzględnia się w szczególności znaczenie wady, wartość, jaką rzecz miałaby bez wady, oraz to, czy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest możliwe bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne, uwzględniając w szczególności znaczenie wady oraz wartość, jaką rzecz miałaby bez wady.

 16. Uzasadniony rabat ustala się jako różnicę między wartością rzeczy bez wady a wartością rzeczy wadliwej otrzymanej przez Kupującego. W przypadku wymiany towaru, poprzedni okres gwarancji lub okres odpowiedzialności za wady jest kontynuowany i nie rozpoczyna się nowy okres.

 17. Zgodnie z § 2172 kodeksu cywilnego prawa z tytułu wad (roszczenia) są wykonywane u Sprzedającego, pod adresem przeznaczonym przede wszystkim do doręczania Sprzedającemu odstąpień od umowy, reklamacji i roszczeń z tytułu wad towarów:Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice. Kupujący jest również uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza online za pośrednictwem formularza Sprzedającego: formularz reklamacji towaru i/lub pocztą elektroniczną na adres: info@przytulnemieszkanie.pl. Reklamacja musi zawierać: 1) pełny opis oznaczenia i identyfikacji zamówienia oraz towaru Kupującego (zaleca się załączenie kopii lub identyfikacji zamówienia/faktury), 2) prawidłowy i rozstrzygający opis wady towaru, w tym jego właściwą dokumentację (np. odpowiedni opis wady i/lub zdjęcia), oraz 3) późniejszy wybór i realizację roszczenia Kupującego przez Kupującego - konsumenta zgodnie z art. X ust. 6) niniejszych OWH.

 18. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia otrzymania reklamacji oraz kiedy Kupujący skorzystał z tego prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji Kupujący żąda. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

 19. Jeśli kupujący twierdzi, że uszkodzony towar pochodzi z zestawu (tj. z kilku części w opakowaniu), zwykle wystarczy przesłać sprzedawcy zdjęcia lub film przedstawiający towary, które zdaniem kupującego są wadliwe, lub tylko uszkodzoną część, a nie cały zestaw. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt składa się z kilku części, a kupujący zgłasza roszczenie tylko do jednej z nich. Sprzedawca zaleca wysyłanie towarów najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub w inny odpowiedni sposób. Nie ma możliwości wysłania towaru do Sprzedawcy za pobraniem.

 20. Stan towaru, którego zbadania żąda Kupujący, musi spełniać podstawowe standardy higieniczne umożliwiające zbadanie jego stanu i wykrycie wad. Sprzedający zaleca, aby towar przesłany do reklamacji był odpowiednio wyczyszczony. W przypadku, gdy stan towaru przekazanego Sprzedającemu do oceny zasadności zgłoszonych wad nie będzie spełniał elementarnych wymogów higienicznych niezbędnych do zbadania jego stanu, towar taki zostanie odesłany Kupującemu.

 21. Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru zastępczego w okresie rozpatrywania reklamacji.

 22. Sprzedający podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w rozsądnym terminie trzech (3) dni, Okres ten nie obejmuje czasu uzasadnionego w zależności od rodzaju produktu lub usługi wymaganej do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

 23. Sprzedający zwróci Kupującemu środki otrzymane od Kupującego w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego, chyba że uzgodniono inaczej z Kupującym.

 24. Gwarancja jakości towaru w rozumieniu § 2113 kodeksu cywilnego jest udzielana Kupującemu w zależności od gwarancji jakości towaru udzielonej przez producenta towaru. Jeżeli okres, przez który towar może być używany, jest wskazany na sprzedanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub zgodnie z innymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy ustawowe dotyczące gwarancji jakości towaru. Sprzedający udzieli Kupującemu informacji dotyczących gwarancji jakości określonego rodzaju towaru również na podstawie jego zapytania telefonicznego lub mailowego skierowanego do Sprzedającego.
 1. OCHRONA DANYCH

 1. Sprzedający wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") dotyczący przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu realizacji Umowy kupna-sprzedaży, w celu negocjacji Umowy kupna-sprzedaży oraz w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych Sprzedającego za pomocą odrębnego dokumentu.

 2. Kupujący, będący jednocześnie osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w rozumieniu pkt 4 lit. a) ustawy nr 110/2019 o przetwarzaniu danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej"ustawą o przetwarzaniu danych osobowych"), wszelkich danych osobowych, które przekazuje Administratorowi (zwanych dalej"danymi osobowymi"), w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru identyfikacyjnego, numeru identyfikacji podatkowej oraz ewentualnie innych danych, takich jak data urodzenia.

 3. Kupujący, będący jednocześnie osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustępem poprzedzającym w celu założenia i prowadzenia konta użytkownika Kupującego w ramach e-sklepu, zawierania i wykonywania umów pomiędzy Kupującym a Administratorem, w celu ulepszania i rozszerzania usług Kupującego (w szczególności ulepszania ogólnego funkcjonowania e-sklepu, dodawania funkcjonalności itp.), a także, jeśli Kupujący nie wybierze innej opcji, również w celu oferowania handlu lub usług (wysyłanie informacji handlowych i newsletterów).

 4. Kupujący wyraża zgodę, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz. U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny lub numer telefonu Kupującego. Sprzedający wypełnia wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą odrębnego dokumentu.

 5. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może zostać dokonany, a zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna mogą zostać wypełnione bez przechowywania plików cookie na komputerze Kupującego, Kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

 6. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę są wymienione i dostępne dla Kupującego na Stronie internetowej pod następującym linkiem: https://www.przytulnemieszkanie.pl/ochrona-danych-osobowych/
 7. Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że:


  1. o ile nie postanowi inaczej, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu oferowania działalności, zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży;
  2. jego dane wrażliwe w rozumieniu ustawy o przetwarzaniu danych osobowych nie będą przetwarzane;
  3. podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i na czas nieokreślony;
  4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania jego danych osobowych w całości do czasu zgłoszenia przez Kupującego żądania ich usunięcia;
  5. Kupujący może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, pisemnie lub z adresu e-mail;
  6. jego dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i automatycznie przez Administratora za pośrednictwem jego pracowników, a także za pośrednictwem podmiotów przetwarzających upoważnionych przez Administratora na podstawie pisemnej umowy, które będą zobowiązane na podstawie takiej umowy do ochrony danych osobowych Kupującego co najmniej w takim samym zakresie jak Administrator;
  7. z zastrzeżeniem powyższego, Administrator ani Podmiot przetwarzający nie będą przekazywać danych osobowych Kupującego innym osobom trzecim, za wyjątkiem osób zapewniających obsługę administracyjną, księgową i techniczną funkcjonowania sklepu internetowego;
  8. pracownicy Administratora lub Podmiotu przetwarzającego, inne osoby fizyczne, które będą przetwarzać dane osobowe Kupującego na podstawie umowy z Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym, oraz inne osoby, które będą miały kontakt z danymi osobowymi Administratora lub Podmiotu przetwarzającego w ramach wykonywania swoich ustawowych uprawnień i obowiązków, są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych i środków bezpieczeństwa, których ujawnienie zagroziłoby bezpieczeństwu danych osobowych Kupującego, a obowiązek zachowania poufności trwa nawet po ustaniu zatrudnienia lub odpowiedniej pracy;
  9. posiada uprawnienia wynikające z przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w szczególności prawo do żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, które Administrator jest zobowiązany przekazać Kupującemu bez zbędnej zwłoki. Treść informacji określają przepisy ustawy o przetwarzaniu danych osobowych. Za udzielenie informacji Administrator ma prawo żądać opłaty w rozsądnej wysokości, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji. Zobowiązanie Administratora do udzielenia Kupującemu informacji może być wykonane przez Podmiot przetwarzający w imieniu Kupującego;
  10. w przypadku, gdy Kupujący uważa, że Administrator lub Podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego osoby, której dane dotyczą, lub sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności gdy jego dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, Kupujący może zwrócić się do Administratora lub Podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienie i/lub zażądać od Sprzedającego lub Podmiotu przetwarzającego naprawienia powstałej w ten sposób sytuacji, w szczególności zażądać zablokowania, poprawienia, uzupełnienia lub zniszczenia jego danych osobowych. Jeśli takie żądanie Kupującego zostanie uznane za uzasadnione, Administrator lub Podmiot przetwarzający niezwłocznie usunie wadliwy stan;
  11. Administrator wywiązał się ze swojego obowiązku i zgłosił zamiar przetwarzania danych osobowych Kupującego organowi ochrony danych;
  12. Administrator i Podmiot przetwarzający są zobowiązani do podjęcia niezbędnych środków w celu zapobieżenia nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych Kupującego, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionemu przekazaniu lub innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu, a także innemu niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych. Obowiązek ten ma zastosowanie nawet po zakończeniu przetwarzania danych osobowych.
 1. WARUNKI LICENCJI, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. Z wyjątkiem niezbywalnego osobistego prawa do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do praw własności intelektualnej Sprzedającego, ani praw własności intelektualnej, nazw handlowych, zarejestrowanych znaków towarowych innych osób poprzez korzystanie ze sklepu internetowego lub poprzez zawarcie umowy kupna ze Sprzedającym.

 2. Kupujący nie są uprawnieni do tworzenia dzieł pochodnych w oparciu o Witrynę.
 1. ZMIANY WARUNKÓW OGÓLNYCH

 1. Przy interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków zastosowanie ma również praktyka ustalona między Stronami, ale nawet taka praktyka nie może sama w sobie zmieniać tekstu (warunków) niniejszych Ogólnych Warunków.

 2. Sprzedawca może okresowo zmieniać niniejsze Ogólne Warunki lub wszelkie dodatkowe warunki dotyczące sprzedaży i usług świadczonych przez Sprzedawcę, na przykład z powodu zmian w obowiązujących przepisach prawa, ulepszeń lub innych zmian w Usługach. W szczególności Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków, jeżeli konieczność takiej zmiany wynika z przepisów prawa kraju, w którym odbywa się sprzedaż i świadczenie Usług przez Sprzedawcę.

 3. Kontynuując korzystanie ze sklepu internetowego po zmianie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na zmienioną wersję niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub na zmienioną wersję zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Sprzedający zobowiązuje się do publikowania informacji o zmianach Warunków na swojej stronie internetowej. Zmiany nie będą stosowane z mocą wsteczną. Jednakże zmiany dotyczące nowych funkcji danej Usługi lub zmiany dokonane z przyczyn prawnych wejdą w życie natychmiast. Jeśli Kupujący nie zgadza się ze zmienionymi warunkami, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania ze sklepu internetowego.

 5. Kupujący zobowiązuje się do regularnego sprawdzania treści Ogólnych Warunków Handlowych.
 1. PRZESŁANIE

 1. Adresem dostawy Sprzedającego jest adres jego siedziby, zarejestrowany w rejestrze handlowym w dniu wysyłki przesyłki.

 2. Każdą przesyłkę wysłaną do Sprzedającego uważa się za doręczoną z chwilą jej odbioru przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie odbierze przesyłki pod swoim adresem dostawy, przesyłkę uważa się za doręczoną dziesiątego dnia po jej złożeniu u operatora pocztowego, niezależnie od przyczyny niedoręczenia (tj. przesyłkę uważa się za doręczoną nawet w przypadku wyprowadzenia się adresata itp.)

 3. Adresem dostawy Kupującego jest adres, który Kupujący podał podczas rejestracji lub podczas zakładania konta użytkownika, lub podczas zamawiania towarów, lub inny adres, który Kupujący następnie poda Sprzedającemu lub określi w ustawieniach swojego konta użytkownika.

 4. Każdą przesyłkę wysłaną do Kupującego uznaje się za doręczoną w momencie jej odbioru przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie odbierze przesyłki pod swoim adresem dostawy, przesyłkę uznaje się za doręczoną dziesiątego dnia po jej złożeniu u operatora pocztowego, niezależnie od przyczyny niedoręczenia (tj. przesyłkę uznaje się za doręczoną nawet w przypadku wyprowadzenia się adresata itp.)

 5. Powyższe metody nie wykluczają doręczania korespondencji innymi metodami dozwolonymi przez prawo, tj. np. za pośrednictwem skrzynki danych.
 1. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA.

 1. Niniejsze warunki korzystania ze sklepu internetowego i/lub zawierania umów kupna za pośrednictwem zdalnej komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego udziału stron podlegają wyłącznie prawu Republiki Czeskiej zgodnie z art. XVI ust. 9.

 2. Korzystając ze sklepu internetowego i/lub zawierając umowę kupna, Kupujący wyrażają zgodę na powyższy wybór prawa Republiki Czeskiej, o ile mogą ważnie wyrazić taką zgodę. Sprzedający również wyraża zgodę na taki wybór.
 1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE I KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat w związku z komunikacją na odległość. Kupujący ponosi wszelkie koszty korzystania z tych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności koszty wychodzących połączeń telefonicznych, koszty dostępu do Internetu itp. Koszty korzystania z tych środków komunikacji są według normalnej stawki, w zależności od taryfy usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.

 2. Konsument jest uprawniony do kierowania wszelkich reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy.

 3. Czeska Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat - Departament ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praga 1, e-mail: adr@coi.cz jest organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży, strona internetowa: adr.coi.cz . Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrjemoże być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna. W przypadku wszystkich sporów między Sprzedającym a Kupującym, sądy Republiki Czeskiej są wyłącznie właściwe miejscowo i rzeczowo.

 4. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http: //www.evropskyspotrebitel.czjepunkt kontaktowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

 5. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Konsumenta żadnymi kodeksami etycznymi w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

 6. Wszystkie inne informacje i fakty, które Sprzedawca jest zobowiązany ujawnić Konsumentowi zgodnie z § 1811 (2) i § 1820 (1) Kodeksu cywilnego i które nie są oczywiste z odpowiednich postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, wynikają z konkretnego Zamówienia złożonego przez Konsumenta.

 7. O ile Kupujący nie postanowi inaczej, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego.

 8. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakupu można dokonać w interfejsie internetowym sklepu internetowego, a zobowiązania Sprzedającego wynikające z umowy kupna mogą zostać wypełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze Kupującego, Kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.

 9. Wszelkie stosunki umowne, w tym niniejsze OWH, podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, stosunki nieuregulowane w OWH podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami. Jeśli Kupujący jest Przedsiębiorcą, stosunki nieuregulowane w OWH podlegają Kodeksowi cywilnemu.

 10. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie Internetowej Sprzedającego i mają zastosowanie, ze zmianami, do wszystkich zamówień złożonych w tym dniu lub po tym dniu. W dniu publikacji niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych poprzednie Ogólne Warunki Handlowe przestają obowiązywać, ale nie ma to wpływu na umowy kupna zawarte na podstawie poprzedniej wersji Ogólnych Warunków Handlowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków, ale nie będzie to miało wpływu na umowy kupna zawarte wcześniej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. Nowa wersja Ogólnych Warunków zostanie opublikowana na Stronie Internetowej Sprzedającego.

 11. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy Kupna. Szczególne ustalenia dokonane z Kupującym w Umowie Kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków, które byłyby z nimi sprzeczne.

 12. Wszelkie informacje o towarach zamieszczone na Stronie Internetowej Sprzedawcy mają charakter informacyjny i nie można z nich wywodzić żadnych skutków prawnych.

 13. Dane kontaktowe do wykonywania praw konsumentów:


  E-mail: info@przytulnemieszkanie.pl

 14. Warunki Ogólne nie przyznają praw osobom trzecim.

 15. Jeżeli Kupujący i użytkownik sklepu internetowego naruszy niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, a Sprzedawca nie zareaguje na to naruszenie, nie oznacza to, że Sprzedawca zrzeka się wszelkich praw, które mogą mu przysługiwać (takich jak prawo do dalszego podejmowania w przyszłości niezbędnych działań prawnych w celu wykonania swoich praw).

 16. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych okaże się niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na żadne inne postanowienie.

 17. Jeśli jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków, które nie stanowi ich istotnej części, jest lub stanie się niewykonalne w całości lub w części, będzie ono w pełni oddzielone od innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, a taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie na ważność i wykonalność jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków. Jeżeli podstawa nieważności odnosi się tylko do części czynności prawnej, którą można oddzielić od jej pozostałej treści, tylko ta część jest nieważna, jeżeli można założyć, że czynność prawna doszłaby do skutku bez nieważnej części, gdyby strona uznała nieważność w odpowiednim czasie.

 18. Jeśli Kupujący nie zgadza się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, nie jest uprawniony do dalszego korzystania ze sklepu internetowego, chyba że uzgodni inaczej ze Sprzedawcą.

 19. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli zaproponuje zmianę niniejszych Ogólnych Warunków, będzie uprawniony do korzystania ze sklepu internetowego i zawierania umów kupna ze Sprzedawcą zgodnie z tymi niezmienionymi Ogólnymi Warunkami do czasu, gdy taka zmiana zostanie wyraźnie zaakceptowana na piśmie przez Sprzedawcę lub do czasu osiągnięcia innego porozumienia między Stronami.

 20. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków pozostają w mocy nawet po zaprzestaniu korzystania przez Kupującego ze sklepu internetowego.

 21. Zawarcie umowy na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków może nastąpić we wszystkich wersjach językowych opublikowanych na Stronie Internetowej. W przypadku sprzeczności między kilkoma wersjami językowymi niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, pierwszeństwo ma tekst w języku czeskim.

 22. Roszczenia z tytułu kar umownych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych pozostają bez uszczerbku dla roszczeń o pełne odszkodowanie za szkody.

W dniu 6.1.2023 r.