REGULAMIN

WARUNKI HANDLOWE

Art. 1.  Postanowienia ogólne oraz definicje niektórych pojęć

Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej tylko „OWH“) regulują , zgodnie z postanowieniem § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb. (Dziennik Ustaw w RC), Kodeks Cywilny, stosunki prawne pomiędzy stronami umowy sprzedaży (dalej tylko „Umowa“), gdzie jako sprzedający występuje spółka handlowa Textilomanie s.r.o., IČ (REGON): 047 88 494, z siedzibą: Lidická 700/19, 602 00 Brno, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy (Krajský soud) w Brnie w dziale C, pozycja 91898 (dalej tylko „Sprzedający“), a jako kupujący występuje przedsiębiorca, konsument lub klient nie będący przedsiębiorcą (dalej tylko „Kupujący“).

Adres korespondencyjny Sprzedającego: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice.

Niniejsze OWH mają zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.przytulnemieszkanie.pl (dalej tylko „Strona internetowa“), a takže do innych umów (np. zawartych bez środków umożliwiających komunikację zdalną) jedynie wtedy, gdy takie umowy będą się na nie wyraźnie powoływać.

Przedmiotem Umowy jest towar wymieniony w projekcie zawarcia Umowy, tj. na Stronie internetowej, o cechach określonych w opisie towaru (dalej tylko „towar“).

 

Art. 2. Konto użytkownika i dane potrzebne do zakupu

 

Po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej, klient uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika może dokonywać zamówień towaru (dalej tylko „konto użytkownika“). W przypadku, że interfejs sklepu umożliwia taką opcję, można dokonywać zamówień również bez rejestracji, bezpośrednio ze strony sklepu.

Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz podczas zamawiania towaru użytkownik ma obowiązek podawać wszelkie dane poprawnie i zgodnie z prawdą. W przypadku jakichkolwiek zmian dane wprowadzone na koncie użytkownika powinny zostać przez niego zaktualizowane.  

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem oraz hasłem. Użytkownik ma obowiązek zachowania milczenia wobec informacji niezbędnych do dostępu do jego konta.

Użytkownik nie jest upoważniony do umożliwienia korzystania z jego konta użytkownika osobom trzecim.

Sprzedający może anulować konto użytkownika, szczególnie w przypadku, gdy użytkownik przez dłuższy czas nie korzysta ze swego konta albo w przypadku naruszenia jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i obsługę techniczną oprogramowania Sprzedającego, ewentualnie także na konserwację i obsługę sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

Art. 3. Umowa sprzedaży

 

Wszelkie oferty sprzedaży Towaru umieszczone na Stronie Internetowej mają charakter niezobowiązujący i Sprzedający zasadniczo nie ma obowiązku zawarcia z Kupującym Umowy sprzedaży dotyczącej oferowanego towaru. Wszelkie dane występujące na Stronie Internetowej mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu § 1780 ust. 2 Kodeksu Cywilnego (RC), natomiast projekt zawarcia umowy sprzedaży powstaje dopiero w momencie wysłania zamówienia ze strony Kupującego, bądź bezpośrednio przez Stronę Internetową, telefonicznie, e-mailem lub w inny podobny sposób. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie doręczenia Kupującemu akceptacji Sprzedającego poprawnie wypełnionego zamówienia. W związku z tym wyłącza się zastosowanie postanowień § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Jeżeli zapasy Sprzedającego uległy wyczerpaniu lub Sprzedający nie jest w stanie zrealizować zamówienia, według ust. 1., a zamówienie na taki towar zostało przesłane przez Kupującego, Sprzedający bezzwłocznie skontaktuje się z Kupującym e-mailem lub telefonicznie i zaproponuje sposób dalszego postępowania.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem informacyjnym na adres e-mailowy podany przez Kupującego. Takie potwierdzenie, ani jego ewentualne niewysłanie nie ma jednak wpływu na powstanie Umowy.

Projekt zawarcia Umowy, czyli oferta towaru oferowanego na Stronie Internetowej, może zostać przez Sprzedającego w każdej chwili odwołany bądź zmieniony przez zmianę treści Strony Internetowej.

Przez zawarcie Umowy Kupujący stwierdza, że przed jej zawarciem zapoznał się szczegółowo z treścią projektu (przede wszystkim z opisem towaru, jego cechami, dostępnością i ceną sprzedaży), oraz z niniejszymi OWH, i że zgadza się z nimi bez zastrzeżeń.

Kupujący zgadza się na zawarcie Umowy za pośrednictwem środków komunikacji umożliwiających zawarcie Umowy bez jednoczesnej obecności fizycznej stron umowy. Kupujący ponosi też wszelkie koszty związane z użytkowaniem tych środków, w szczególnosci koszty wychodzących rozmów telefonicznych, koszty dostępu do internetu i tym podobne. Koszty użytkowania tych środków komunikacji mają standardową wysokość, w zależności od taryfy usług telekomunikacyjnych, z których Kupujący korzysta.

Zmiany w Umowie powstałej na podstawie niniejszego artykułu można wprowadzać w taki sam sposób, w jaki została zawarta, poprzez wyraźną ugodę obydwu stron umowy lub na podstawie prawnych przyczyn. To samo dotyczy odstąpienia od umowy i zmiany niniejszych postanowień.

Każda ze stron ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w Umowie bądź prawnych. Odstąpienie musi zostać dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej i musi zostać jednoznacznie doręczone drugiej stronie Umowy.

 

Art. 4.  Prawa i obowiązki stron umowy

 

Na podstawie należycie zawartej Umowy Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia (przekazania) Kupującemu, należycie i na czas, towaru i umożliwienia mu nabycia do niego prawa własności. Kupujący zobowiązuje się, że należycie dostarczony towar przejmie i zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży, podaną w projekcie zawarcia Umowy, tj. na Stronie Internetowej.

Podczas realizacji Umowy Sprzedający ma obowiązek postępować z należytą starannością i odpowiedzialnością, jest też uprawniony do skorzystania przy realizacji obowiązków wynikających z Umowy z osób trzecich, także bez uprzedniej zgody Kupującego, za ich działania odpowiada jednak tak, jak za własne.

Ryzyko powstania szkody na towarze przechodzi na Kupującego, który jest konsumentem, w momencie przejęcia towaru od przewoźnika, ewentualnie bezpośrednio od Sprzedającego lub innej osoby. Ryzyko powstania szkody na towarze przechodzi na Kupującego, który jest przedsiębiorcą, w momencie przekazania towaru przez Sprzedającego lub inną osobę Kupującemu lub pierwszemu przewoźnikowi. Taki sam skutek przejścia ryzyka powstania szkody na towarze, gdy Kupującym jest przedsiębiorca, ma taka sytuacja, gdy Kupujący nie przejmie towaru, chociaż Sprzedający, przewoźnik czy inna osoba umożliwiła mu tym towarem rozporządzać.

Prawo własności w stosunku do towaru przechodzi na Kupującego w momencie przejścia ryzyka powstania szkody na towarze, nie wcześniej jednak niż w momencie całkowitej zapłaty ceny sprzedaży towaru.

Kupujący ma prawo, w przypadku podejrzenia o naruszenie przepisów prawa przez Sprzedającego, zwrócić się do organu nadzoru państwowego, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa  (Česká obchodní inspekce).

 

Art. 5.   Odpowiedzialność za wady i gwarancja jakości dla konsumentów i użytkowników niebędących przedsiębiorcami

 

Poniższe postanowienia dotyczą tylko Kupujących, którzy spełniają definicję konsumenta nie będącego przedsiębiorcą, tj. dla Kupujących, którzy zawierają Umowę poza obrębem własnej działalności gospodarczej lub poza obrębem samodzielnego wykonywania zawodu (dalej tylko „konsument“ i „nie przedsiębiorca“).

Sprzedający odpowiada wobec konsumenta i nie przedsiębiorcy za to, że towar przy przejmowaniu nie posiada wad prawnych ani rzeczywistych (dalej tylko „odpowiedzialność za wady“).

Dalej Sprzedający zobowiązuje się wobec konsumenta i nie przedsiębiorcy, że towar będzie przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od jego przejęcia zdatny do użytku zgodnie z przeznaczeniem, i że zachowa swoje podstawowe cechy (dalej tylko „gwarancja jakości“).

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady i roszczenia z tytułu gwarancji jakości na podstawie niniejszego ustępu (dalej wspólnie tylko jako „reklamacja towaru“) powinien konsument i nie przedsiębiorca zgłosić Sprzedającemu w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż do 24  (dwudziestu czterech) miesięcy od przejęcia towaru.

Reklamację towaru konsument i nie przedsiębiorca zgłasza w formie pisemnej (listem przesłanym na adres korespondencyjny Sprzedającego), e-mailem na adres info@przytulnemieszkanie.pl albo telefonicznie. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać określenie zamówienia (najlepiej załączoną kopię faktury), opis wady towaru, ewentualnie także jej dokumentację (np. fotograficzną) oraz wybór formy roszczenia. Konsument czy nie przedsiębiorca może także skorzystać z formularza reklamacji towaru. Sprzedający skontaktuje się niezwłocznie z konsumentem czy nie przedsiębiorcą w celu szybkiego załatwienia jego reklamacji towaru. Warunkiem skorzystania z reklamacji towaru jest przesłanie wadliwego towaru bez zbędnej zwłoki na adres korespondencyjny Sprzedającego. Sprzedający załatwi reklamację towaru najpóźniej do 30 (trzydziestu) dni od zgłoszenia reklamacji, tj. w szczególności od doręczenia reklamowanego towaru. W przypadku, gdy reklamacja towaru zostanie uznana za uprawnioną, Sprzedający pokryje koszty, jakie konsument czy nie przedsiębiorca poniósł w celu wyegzekwowania swoich praw. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana za uprawnioną, każda ze stron pokryje poniesione przez nią koszty.

Prawa wynikające z reklamacji towaru to roszczenie (a) usunięcia wad, jeżeli wady są możliwe do usunięcia; (b) dostarczenia nowego towaru lub jego części, jeżeli wady są niemożliwe do usunięcia; (c) obniżka ceny sprzedaży; albo (d) odstąpienia od Umowy, przy czym prawo wyboru roszczenia przysługuje konsumentowi czy nie przedsiębiorcy. Jeżeli konsument czy nie przedsiębiorca nie wybierze jednego z roszczeń lub wybierze roszczenie, do którego nie ma, na podstawie niniejszych OWH prawa, Sprzedający  skontaktuje się z nim niezwłocznie e-mailem lub telefonicznie i zaproponuje inny sposób załatwienia reklamacji towaru.

Reklamacja towaru nie dotyczy wad i obniżonej jakości towaru spowodowanych jego regularnym zużyciem, niewłaściwym czy nadmiernym użytkowaniem i postępowaniem wobec towaru, użytkowaniem towaru  do innych celów, niż jest przeznaczony, czy wad towaru, o których konsument czy nie przedsiębiorca wiedział podczas zawierania Umowy albo które sam spowodował.

Niniejszy artykuł nie stanowi uszczerbku dla roszczenia do odszkodowania lub kary umownej.

 

Art. 6.  Odpowiedzialność za wady wobec przedsiębiorców

 

Poniższe postanowienia dotyczą tylko Kupujących, spełniających definicję przedsiębiorcy, tj. Kupujących, którzy zawierają Umowę w ramach własnej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu (dalej tylko „przedsiębiorca").

Sprzedający odpowiada wobec przedsiębiorcy tylko za wady, które towar posiadał podczas przejścia ryzyka powstania szkody na przedsiębiorcę, nawet jeżeli ujawnią się dopiero później. Sprzedający odpowiada także za wady, które powstały po przejściu ryzyka, jeżeli zostały spowodowane naruszeniem obowiązków Sprzedającego.

Za zasadnicze naruszenie umowy uważa się dostarczenie wadliwego towaru jedynie wtedy, gdy wartość dostarczonego towaru jest niższa niż 60 % ceny sprzedaży. 

Przedsiębiorca ma obowiązek obejrzeć towar i zgłosić ewentualne wady w terminie 3 miesięcy  od daty przejęcia towaru.

 

Art. 7. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 

Poniższe postanowienia dotyczą tylko Kupujących, którzy spełniają definicję konsumenta w rozumieniu prawa do ochrony konsumentów, tj. Kupujących, którzy są osobami fizycznymi i zawierają Umowę poza obrębem swojej działalności gospodarczej lub poza obrębem samodzielnego wykonywania zawodu (dalej tylko „konsument“).

Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przejęcia towaru od przewoźnika, Sprzedającego lub innej osoby (np. z punktu odbioru). Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn także w każdej chwili przed dostarczeniem towaru.

Ażeby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji odstąpienia od Umowy w formie jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie musi mieć formę pisemną (listu przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedającego), e-maila na adres info@przytulnemieszkanie.pl lub telefoniczną. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy.

Termin odstąpienia od Umowy zostaje zachowany, jeżeli oświadczenie według ustępu 2. zostało przez konsumenta odesłane najpóźniej w ostatnim dniu terminu według ustępu 1.

Jeżeli konsument odstąpi od Umowy, prześle w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odesłania oświadczenia według ustępu 2. Sprzedającemu na jego adres korespondencyjny towar, który od niego otrzymał. Konsument powinien zwrócić towar w całości, wraz z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, w stanie i wartości, w jakim go przejął. Koszty związane ze zwrotem towaru, w szczególności koszt wysyłki czy transportu, ponosi konsument.

Jeżeli konsument odstąpi od Umowy, Sprzedający zwróci mu wszelkie płatności, jakie od niego otrzymał, włącznie z kosztami najtańszego sposobu dostawy, oferowanego aktualnie przez Sprzedającego, chyba że Kupujący podczas przejęcia towaru nie poniósł kosztów transportu. Płatności zwróci Sprzedający w taki sam sposób, w jaki je od konsumenta przyjął. Powyższy swój obowiązek Sprzedający spełni w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia oświadczenia według ustępu 3., Sprzedający jednakże nie ma obowiązku zwrócić konsumentowi płatności wcześniej, niż konsument odeśle towar lub udowodni jego odesłanie zwrotne do Sprzedającego.

Konsument odpowiada wobec Sprzedającego za obniżenie wartości towaru, które powstało w efekcie postępowania z towarem inaczej niż to jest wskazane ze względu na jego charakter i właściwości oraz za naruszenie obowiązku według ustępu 5. niniejszego artykułu.

 

Art. 8. Warunki płatności i dostawy

 

Kupujący ma obowiązek zapłacić odpowiednio i na czas Sprzedającemu cenę sprzedaży podaną w Umowie.

Ceny towarów i usług oraz wszelkie opłaty na Stronie Internetowej są umowne, są podawane wraz z podatkiem VAT. W cenach towarów podanych na Stronie Internetowej nie została uwzględniona cena transportu towaru, ani opłata za wybrany sposób płatności.

Sposoby i standardowy czas dostawy, jak też ich ceny, są podane na Stronie Internetowej w sekcji Jak kupować.

Dostarczenie towaru jest możliwe na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji.

Maksymalny czas dostawy towaru to 14 (czternaście) dni od daty zawarcia Umowy, ewentualnie od daty zapłacenia ceny sprzedaży, o ile powinna być uiszczona przed dostarczeniem towaru. Jeżeli okoliczności będą wskazywać na to, że termin nie zostanie dotrzymany, Sprzedający skontaktuje się e-mailem lub telefonicznie z Kupującym przed jego upłynięciem.

Płatność „Twisto Pay“ jest oferowana przez spółkę Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski (Městský soud) w Pradze, dział B, pozycja 19085, z siedzibą pod adresem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na podstawie faktury Twisto przez przekazanie należności na dokonanie płatności z przedłużonym terminem płatności spółce Twisto payments a.s., na warunkach wyszczególnionych w „Ogólnych Warunkach Handlowych dla Klientów Usługi „TWISTO “.

 

W przypadku, że Kupujący skorzysta z usługi „Twisto Pay“ udostępnionej przez Sprzedającego, świadczonej przez Twisto payments a.s., Kupujący ma obowiązek dokonać płatności (tj. całkowitej ceny sprzedaży oraz kosztów dostawy towaru) w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru.

 

Do zawarcia umowy sprzedaży dojdzie przez wypełnienie zamówienia przez Kupującego, akceptację zamówienia przez Sprzedającego (przez pisemne potwierdzenie przesłane pocztą elektroniczną) oraz zapłatę za towar przez Kupującego lub przez skorzystanie z usługi „Twisto“.

 

Kupujący zgadza się z tym, że przez wybór usługi Twisto Pay w koszyku zakupowym Przedsiębiorcy i po zatwierdzeniu płatności przez Twisto, akceptuje „Ogólne Warunki Handlowe dla Klientów usługi „TWISTO “.

 

Art. 9.  Sankcje

 

Jeżeli któraś ze stron umowy znajdzie się w sytuacji opóźnienia spłaty jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy, druga strona umowy ma prawo do domagania się odsetek za zwłokę na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, w przypadku niespełnienia jego zobowiązania pieniężnego, zostaje na niego nałożona kara umowna w wysokości 0,1 % z niezapłaconej kwoty za każdy, także rozpoczęty dzień zwłoki.

Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionego towaru do 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym zostało mu to umożliwione przez Sprzedawcę, przewoźnika lub inną osobę, ewentualnie jeżeli bez powodu odmówi przejęcia towaru, ma obowiązek zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % ceny sprzedaży towaru.

Jeżeli ze strony Kupującego powstanie opóźnienie w zapłacie ceny sprzedaży dłuższe niż 10 dni, a przede wszystkim jeżeli Kupujący nie spełni innych  obowiązków wynikających z Umowy, z niniejszych OWH i/lub przepisów prawa, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy bez zbędnej zwłoki.

Niniejszy artykuł nie narusza prawa do odszkodowania za ewentualne szkody.

 

Art. 12. Postanowienia końcowe

 

Niniejsze OWH są obowiązujące dla stron umowy w brzmieniu podanym na Stronie Internetowej od momentu zawarcia Umowy i stanowią jej integralną część.

Sprzedający oświadcza, że wszelkie dane osobowe przetwarza zgodnie ze swymi Zasadami Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku rozbieżności lub niezgodności pomiędzy brzmieniem Umowy i niniejszymi OWH pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

W kwestiach nieuregulowanych Umową ani niniejszymi OWH, stosunki prawne pomiędzy stronami  Umowy reguluje czeski porządek prawny, jeżeli jego wybór jest dopuszczalny, z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz międzynarodowego prawa prywatnego, w postaci skutecznej w momencie zawarcia Umowy.

Wszelkie spory wynikające z Umowy będą, o ile nie dojdzie do ugody stron umowy, rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej, właściwe miejscowo, rzeczowo i funkcyjnie.

Ewentualne spory konsumenckie można rozwiązywać także drogą pozasądową. W takim przypadku Konsument może się skontaktować z podmiotem pozasądowego rozwiązywania sporów, którym jest na przykład Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce) czy rozwiązać spór on-line przez przeznaczoną do tego platformę ODR. Więcej informacji o pozasądowym rozwiązywaniu sporów znajdziesz tutaj.

Jeżeli powstanie podejrzenie, że Sprzedający narusza przepisy prawa, istnieje możliwość zwrócenia się do Czeskiej Inspekcji Handlowej (Česká obchodní inspekce), która jest uprawniona do kontrolowania Sprzedającego. Więcej informacji znajdziesz na www.coi.cz.

Niniejsze OWH mają status wyłączności, a stosowanie własnych warunków handlowych czy podobnych Kupującego jest przez powyższe wyłączone.

W przypadku, że niektóre postanowienia Umowy i/lub niniejszych OWH są albo staną się nieważne bądź nieskuteczne, ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy i/lub niniejszych OWH pozostaje nienaruszona. Strony umowy zobowiązują się do zastąpienia nieważnych czy nieskutecznych postanowień Umowy i/lub OWH postanowieniami ważnymi, które swoją treścią i sensem najlepiej odpowiadają treści i sensowi pierwotnych postanowień.

Przez wysłanie zamówienia Kupujący wyraża swoją pewną, wolną i ważną wolę zawarcia Umowy, potwierdza swoją zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, a także to, że Umowa nie jest zawierana pod presją w wyraźnie niekorzystnych warunkach.

Niniejsze OWH są na stałe opublikowane i udostępnione na Stronie Internetowej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego informowania.

Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 25. 5. 2018.